Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI ZA PAKET-ARANŽMANE

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu („Ugovor“) sklopljenog između Agencije kao organizatora putovanja s jedne strane i Ugovaratelja s druge strane.
Ovi Opći uvjeti vrijede samo za paket-aranžmane u kojima je Agencija organizator, te se isti ne primjenjuju u slučaju da Agencija posreduje i/ili prodaje usluge drugih turističkih agencija. U potonjem slučaju u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator putovanja te će se primjenjivati opći uvjeti tog organizatora koje će Agencija učiniti dostupnima Ugovaratelju.
U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora i/ili Programa putovanja s ovim Općim uvjetima, odredbe Ugovora odnosno Programa putovanja će prevladati. U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora s Programom putovanja, odredbe Ugovora će prevladati.

DEFINICIJE I TUMAČENJE

Uz pojmove označene velikim slovom koji su definirani na drugim mjestima u Ugovoru i ovim Općim uvjetima, pojmovi označeni velikim slovom u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Agencija“ TRAKOSTYAN-TOURS Turistička agencija, d.o.o. sa sjedištem na adresi Kralja Zvonimira 11, 42223 Varaždinske Toplice, Hrvatska, upisano u sudskom
registru Trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 070025865, OIB: 03727633572
GDPR“ Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.).
Ministarstvo“ Ministarstvo Republike Hrvatske nadležno za turizam.
Opći uvjeti“ ovi Opći uvjeti za paket-aranžmane Agencije.
Program putovanja“ dokument koji čini sastavni dio Ugovora, a koji sadrži predugovorne informacije iz članka 29. st. 1. točke a), b), c), d), e) i f) Zakona.
Putnik“ svaka osoba koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog Ugovora.
Razlozi za koje Agencija ne odgovara“ sljedeći razlozi zbog kojih se Agencija oslobađa odgovornosti za štetu prema
Putniku, pod uvjetom da Agencija iste dokaže:
a) nesukladnost se može pripisati Putniku;

Uvjeti korištenja